درباره شیوا یاقوتی

فارغ التحصیل رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

داستان شیوا

داستان از سال 97 آغاز شد ....

شیوا ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘۀ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺴﻂ ﺣﺠﺎب، در سال 1397 ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع توربان و ﻟﺒﺎس‌ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮد. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ او دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‌ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮش در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری‌اش ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﻮب ﮐﺸﻮر ﺷﺪ. که همین اتفاق وی را به فکر توسعه کسب و کار خویش و احداث اولین فروشگاه خود، انداخت.

شخصیت برند شیوا یاقوتی، کهن الگوی آفرودیت (نماد عشق و زیبایی) است که از ویژگی‌های آن می‌توان به شور و شوق زندگی، رنگ‌های خاص و شاد، مرکزیت توجه، شادابی و طراوت، خلاقیت، خوش زبانی، خودنمایی و تحسین از خود، نام برد.

افتخارات همکاری

اینستاگرام شیوا یاقوتی

همکاری با سریال ها

طراحی کلاه و لباس برای سریال های پرطرفدار ایرانی مانند دل و همکاری با بازیگران مطرح، انگیزه زیادی برای فعالیت در گالری ما ایجاد کرده است.

بهاره رهنما گالری شیوا یاقوتی
اسکرول به بالا